Achtergrond foto

Privacy beleid


AD Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons kantoor wordt verstrekt of anderszins door ons kantoor wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens AD Advocaten verwerkt:

 

Ons kantoor verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 

  • verlenen van juridische diensten waaronder de uitvoering van een overeenkomst,
  • adviseren, bemiddelen, verwijzen en het voeren van gerechtelijke procedures,
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen,
  • innen van declaraties,
  • werving en selectie.

 

Persoonsgegevens worden door AD advocaten verwerkt omdat zij door de betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van dienstverlening zijn verkregen, door derden partijen aan ons kantoor kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen) of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

AD Advocaten verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 

  • wettelijke verplichting,
  • uitvoering van een overeenkomst,
  • verkregen toestemming van betrokkene,
  • gerechtvaardigd belang.

 

Ons kantoor deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Te denken valt aan waarneming van de praktijk door een ander kantoor, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van AD Advocaten maar ook in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij of betrokken derden. Met een derde die namens en in opdracht van AD Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor de derde eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door AD Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

AD Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Ons kantoor heeft met onze IT-leverancier in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Ons kantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u aan ons kantooradres sturen. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij AD Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Op de website van ons kantoor zijn buttons en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden. AD Advocaten houdt geen toezicht op deze netwerken of sites en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy beleid van die derden door te nemen.

 

AD Advocaten heeft het recht om de inhoud van dit privacy beleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy beleid worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy beleid kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 

Dit privacy beleid is vastgesteld op 1 mei 2018.

 

 
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo