Achtergrond foto

Algemene voorwaarden


Rechtsvorm

1. AD Advocaten is een advocatenkantoor bestaande uit een maatschap van drie maten alsmede advocaten en overige (juridisch) medewerkers in dienst van de maatschap.

 

Overeenkomst van opdracht

2. Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een overeenkomst tussen de cliënt en de maatschap waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. De maatschap bepaalt welke advocaat de werkzaamheden zal uitvoeren, tenzij schriftelijk anders met de cliënt is overeengekomen. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Inschakeling derden

3. De keuze van door AD Advocaten in te schakelen derden, zoals schade-experts, accountants en dergelijke, zal zoveel mogelijk geschieden in overleg met de cliënt en, tenzij anders is overeengekomen, voor rekening van de cliënt. Dit overleg is niet nodig voor de inschakeling van deurwaarders en koeriers. AD Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

 

Ter beschikking stellen van informatie

4. Cliënt is gehouden alle informatie die AD Advocaten nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Indien dit niet, niet tijdig dan wel niet volledig gebeurt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en het eventuele extra honorarium voor rekening van de cliënt.

 

Derdengelden

5. Gelden die door AD Advocaten ten behoeve van de cliënt worden ontvangen worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden AD Advocaten.

 

Honorarium en declaraties

6. De cliënt is aan AD Advocaten voor de door haar ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden een honorarium verschuldigd op basis van het overeengekomen uurtarief vermeerderd met een forfaitair percentage aan kantoorkosten (7%) vermeerderd met B.T.W. (21%) en eventuele overige kosten, waaronder verschotten zoals vast recht (griffierecht), deurwaarderskosten. Het is gebruikelijk dat AD Advocaten een voorschotbetaling vraagt voor de door haar in opdracht van cliënten verrichte werkzaamheden. Aan de cliënt zal een voorschotdeclaratie worden gezonden. AD Advocaten is gerechtigd de werkzaamheden eerst aan te vangen nadat deze voorschotdeclaratie is betaald. De voorschotdeclaratie wordt, na beëindiging van de zaak, in mindering gebracht op de einddeclaratie.

 

7. Declaraties van AD Advocaten dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien AD Advocaten incassomaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, dan komen de daarvoor gemaakte kosten ten laste van de cliënt met een minimum van 10% van de openstaande declaratie.

 

8. Artikel 6 is niet van toepassing indien de cliënt wordt bijgestaan op basis van een toevoeging. Artikel 6 en 7 zijn niet van toepassing indien de cliënt wordt bijgestaan op basis van een rechtsbijstandsverzekering, voor zover zulks in overeenstemming is met de polisvoorwaarden en de cliënt op grond van deze polisvoorwaarden geen eigen bijdrage aan AD Advocaten is verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid

9. De aansprakelijkheid van AD Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis niet ten laste van de verzekeraar komt.

 

10. Indien en om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid jegens de cliënt beperkt tot het door AD Advocaten in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium. 

 

Archivering

11. Na afloop van een zaak wordt het met de opdracht gevormde dossier gearchiveerd. Het gearchiveerde dossier wordt vijf jaar bewaard, waarna het dossier wordt vernietigd.

 

Rechtsverhouding

12. De rechtsverhouding tussen AD Advocaten en cliënt wordt beheerst door Nederlands recht en alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Klachtenregeling

13. Op de dienstverlening van AD Advocaten is een interne klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling is op te vragen bij  AD Advocaten.

 
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo