Afbeelding

Welke regels zijn van toepassing indien u in Amsterdam uw woning aan toeristen gaat verhuren?


Amsterdam is een onder toeristen gewilde verblijfplaats. Naast de hoteleigenaren van meer dan 400 hotels, pikken ook particuliere woningeigenaren een graantje mee door de gehele woning, of een gedeelte daarvan, aan toeristen te verhuren.

 

Het aanbieden van de gehele woning valt onder de huidige regelgeving onder de categorie ‘vakantieverhuur’, en is beperkt toegestaan, mits de woning niet aan de ‘woonruimtevoorraad’ wordt onttrokken. Het aanbieden van een gedeelte van een woning, ook wel een ‘bed & breakfast’, mag het gehele jaar door, mits wordt voldaan aan de daarvoor gestelde voorwaarden.

 

Vakantieverhuur

Elke keer dat de gehele woning aan toeristen wordt verhuurd, terwijl de hoofdbewoner zelf niet aanwezig is, moet dit vooraf bij de gemeente Amsterdam worden gemeld. Met deze melding gaat de verhuurder er mee akkoord dat hijzelf de hoofdbewoner van de woning is, waarbij onder meer acht wordt geslagen op de Basisregistratie Personen en de aanwezigheid van persoonlijke gebruiksvoorwerpen. De feitelijke situatie kan immers zo zijn dat moet worden geconcludeerd dat iemand zijn hoofdverblijf niet heeft op het adres waar hij of zij staat ingeschreven. Daarnaast mag de woning niet meer dan 60 nachten per kalenderjaar aan maximaal vier personen worden verhuurd. Wordt een woning meer dan 60 nachten verhuurd, zonder dat blijkt dat de woning door de hoofdbewoner wordt bewoond, althans aanwezig is ten tijde van de verhuur, dan is er volgens de rechtspraak geen sprake van een intentie om de woonruimte permanent te gebruiken voor bewoning. Immers, ieder ander gebruik van de woonruimte dan permanente bewoning is geen bewoning. Bovendien mag de aangeboden woning geen sociale huurwoning betreffen, en is de verhuurder tevens gehouden om toeristenbelasting en inkomstenbelasting af te dragen over de genoten inkomsten. Recent werd door de Rechtbank Noord-Holland nog maar eens bevestigd dat ook ruimtes buiten de woning, zoals een tuinhuis, als bestanddeel van de woning gezien moet worden, en daarom niet afzonderlijk van de rest van de woning verhuurd mogen worden. Niet onbelangrijk te vermelden is dat de te verhuren woning brandveilig moet worden gemaakt, althans mag er geen sprake zijn van een “onveilige situatie”.

 

Bed & breakfast

Het gebruik van een gedeelte van de woning als bed & breakfast is te Amsterdam eveneens aan regels gebonden. Een bed & breakfast mag worden aangeboden in woningen onder de voorwaarde dat de woning officieel de bestemming wonen heeft, en de verhuurder daar zelf de hoofdbewoner van is. Daarnaast moet bij het starten van de bed & breakfast melding worden gemaakt bij het stadsdeel. Tevens mag maximaal 40% van het woonoppervlak, dan wel appartementsrecht, aan maximaal 4 toeristen als bed & breakfast worden aangeboden. Een gehele woning, dan wel appartementsrecht, mag derhalve niet als bed & breakfast worden gebruikt. Bovendien dient er een hotelregister bijgehouden te worden, waar informatie van de gasten in wordt vermeld. Een blik op de toekomst leert ons dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam voornemens is om vanaf 2019 voor elke nieuwe bed & breakfast een vergunningsplicht in te stellen, om zodoende de “wildgroei van B&B’s” te voorkomen.

 

Relevantie

Wordt niet aan de vastgestelde regels voldaan, dan zijn hier vaak (hoge) boetes en/of nadere maatregelen c.q. sancties aan verbonden. De gemeente Amsterdam hanteert een zogeheten ‘zerotolerance-beleid’ ten aanzien van overtreders van de regels, waardoor het van belang is volledig op de hoogte te zijn van de geldende regelgeving hieromtrent voordat wordt begonnen met de verhuur van (een gedeelte) van uw woning. Indien de toepasselijke splitsingsakte daartoe aanleiding geeft, dan kan het daarnaast van belang zijn om – voordat wordt begonnen met de verhuur – te overleggen met de Vereniging van Eigenaars.

 

Bescherm uzelf dus goed, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Bent u voornemens om (een gedeelte) van uw woning te Amsterdam aan derden te verhuren, en wilt u hiermee een risicoloze start maken? Neemt u dan contact op met ons kantoor om u hierin te begeleiden ten aanzien van de actuele regelgeving.

 

Disclaimer

Dit artikel geeft algemene voorlichting. De vastgestelde regelgeving is aan verandering onderhevig. Het gebruik van de inhoud is voor eigen rekening en risico. Consulteer voor concreet advies een ter zake kundig advocaat/jurist.

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »