Afbeelding

VvE niet schadeplichtig wegens ontbreken causaal verband


Op grond van het causaal verband komt alleen schade die in zodanig verband staat met de tekortkoming dat de schade als gevolg daarvan kan worden toegerekend voor vergoeding in aanmerking. De bewijslast daarvan berust bij de eisende partij. Dat daarbij ook het verweer van de gedaagde partij kan worden betrokken en het feitelijke gedrag van de eisende partij nadat het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan, blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2691 (klik hier voor deze uitspraak).

 

Onvoldoende voldaan aan stelplicht bezien in het licht van het verweer

In deze zaak had een lid van de VvE als gevolg van een lekkage in zijn appartement waterschade geleden. Toen hij daarvoor vergoeding claimde bij de verzekeraar van de VvE bleek dat er een eigen risico was gaan gelden nadat de VvE de verzekering had overgesloten. Volgens het lid had de VvE hem destijds ervan op de hoogte moeten stellen dat de VvE de verzekering had overgesloten en dat voortaan bij waterschade een eigen risico zou gelden. Het lid vindt de VvE vanwege deze nalatigheid aansprakelijk voor dat deel van de (water)schade van het lid dat niet door de verzekering wordt gedekt, te weten een bedrag van € 3.000,--.

 

De VvE voert daartegen als verweer dat door het lid niet is gesteld of gebleken dat hij, ook nadat hij bekend was geworden met de huidige polisvoorwaarden, een (aanvullende) verzekering heeft gesloten en dat het daarom niet aannemelijk is dat hij, als hij destijds bekend zou zijn geweest met het vanaf de prolongatie geldende eigen risico voor waterschade, een dergelijke verzekering (wel) zou hebben gesloten. Het lid gaat op dit verweer van de VvE verder niet in. Dit leidt er uiteindelijk toe dat hij de zaak verliest. Het Gerechtshof signaleert namelijk dat het lid in reactie niet heeft gesteld dat hij inmiddels een (aanvullende) verzekering heeft gesloten. Het Gerechtshof gaat er daarom van uit dat dit niet het geval is. Nu ervan moet worden uitgegaan dat het lid, als de VvE hem destijds naar behoren zou hebben ingelicht over het voortaan geldende eigen risico, geen (aanvullende) verzekering zou hebben gesloten, kan niet worden geoordeeld dat de thans door hem van de VvE gevorderde schade causaal aan het nalaten van de VvE kan worden toegerekend. Het lid zou deze schade dan namelijk ook hebben geleden ingeval van juiste informatieverschaffing door de VvE. De vorderingen van het lid worden afgewezen.

 

Proceshouding

Of het lid nu wel of geen aanvullende verzekering had afgesloten is in de procedure niet eens komen vast te staan. In het kader van zijn stelplicht lag het op de weg van het lid als eisende partij om voldoende duidelijk te stellen dat en waarom hij destijds, als de VvE hem deugdelijk van het voortaan geldende eigen risico op de hoogte zou hebben gesteld, een (aanvullende) verzekering zou hebben gesloten. Omdat het lid geen enkele helderheid geeft, houdt het Gerechtshof het ervoor dat hij destijds niet een aanvullende verzekering zou hebben gesloten als de VvE hem van het eigen risico op de hoogte zou hebben gesteld. Daardoor wordt aan het vereiste van het causaal verband niet voldaan.

 

Hieruit blijkt hoe belangrijk het is voor een eisende partij om nauwgezet te voldoen aan de stelplicht en dat het juist in het kader van de stelplicht ook noodzakelijk kan zijn om gedetailleerd te reageren op het verweer van de tegenpartij.

 

Hebt u een vraag over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »