Afbeelding

Werkgever heeft bij vermeend grensoverschrijdend gedrag óók een zorgplicht jegens de vermeende dader


Te vaak wordt uit het oog verloren dat de werkgever bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer óók een zorgplicht heeft jegens de vermeende dader. Schiet een werkgever daarin tekort, dan kan de vermeende dader aanspraak maken op materiële en immateriële schadevergoeding.

 

Houvast voor betrokkenen door meldingenprotocol

De werkgever moet rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. Protocollen kunnen daarbij helpen. Het gaat daarbij in ieder geval om een meldingenprotocol, op basis waarvan de organisatie meldingen oppakt en waarin staat wat betrokkenen kunnen verwachten. Nadat de melder is gesproken en de melding en context in kaart zijn gebracht, moet de beschuldigde geïnformeerd worden. De beschuldigde is ook een werknemer waarvoor de organisatie zorg draagt en die recht heeft op goede informatie. Het is belangrijk om hier een heel zorgvuldig proces voor in te richten. Informeer de beschuldigde zo snel mogelijk dat er een melding is gedaan over grensoverschrijdend gedrag, en welk proces er gevolgd zal worden door de organisatie.

 

Gedragscode

Daarnaast gaat het om een gedragscode, om samen met medewerkers vast te stellen welk gedrag in de organisatie als grensoverschrijdend wordt gezien en hoe daarmee wordt omgegaan. Dat zorgt ervoor dat medewerkers zich extra gesteund en gesterkt voelen bij het doen van een melding. Daarnaast biedt het zoveel mogelijk een duidelijke basis voor handhaving, omdat het waarden en normen stelt waaraan gedrag getoetst kan worden.

 

Klachtenregeling

Als een organisatie een klachtenregeling heeft ingesteld, dan kunnen medewerkers een formele klacht indienen bij een klachtencommissie. Die behandelt de klacht op basis van een klachtenprocedure, met vastgelegde stappen. Een klachtenprocedure maakt helder waar een klacht aan moet voldoen, wat het toetsingskader is, in welke gevallen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag nader onderzoek voorgeschreven is, wie het onderzoek uitvoert als de klacht in behandeling kan worden genomen en hoe de opvolging plaatsvindt. Dit biedt transparantie in het proces. Uiteraard dient de werkgever ervoor te zorgen dat deze regelingen bij alle medewerkers bekend en goed vindbaar zijn. Maak het ook onderdeel van de on-boarding van nieuwe medewerkers.

 

Ondeugdelijke gang van zaken bij onderzoek

Eén van de meest voorkomende schendingen van de zorgplicht van de werkgever jegens de vermeende dader vindt plaats bij het doen van onderzoek naar aanleiding van een klacht over vermeend grensoverschrijdend gedrag. Vaak stelt de werkgever dan ten onrechte het belang van het vermeende slachtoffer centraal. Het onderzoek kan zowel door interne als externe onderzoekers worden uitgevoerd. In ieder geval is van groot belang dat de onderzoekers onpartijdig zijn. Daarbij geldt dat het gelegenheid geven tot hoor en wederhoor behoort tot de basisbeginselen van het recht. Als dit beginsel onvolledig wordt toegepast, wordt aan de vermeende dader onvoldoende mogelijkheid geboden tegenspraak te bieden aan wat de tegenpartij beargumenteert, dat te weerleggen of te weerspreken. Volgens rechtspraak (zie onder andere ECLI:NL:RBOBR:2021:5971) kan het belang van waarheidsvinding prevaleren boven het belang van vertrouwelijkheid.

 

Conclusie

De zorgplicht van de werkgever reikt ver en geldt dus óók voor de beschuldigde. Beschuldigingen zijn over het algemeen lastig om te verteren, ook al zijn alle stappen van het meldproces netjes gevolgd, en kon de beschuldigde diens kant van het verhaal vertellen of de feiten weerleggen. De beschuldigde kan zich miskend, beschaamd of boos voelen. Ook die gevoelens moeten worden erkend. Voor zover mogelijk moet er ook ruimte zijn voor hulp of een andere vorm van verwerking die past bij de omstandigheden en de behoeften van de beschuldigde. Indien achteraf de beschuldiging niet terecht bleek te zijn, is rehabilitatie van belang. Rehabilitatie betekent daarbij niet alleen herstel van vertrouwen richting de beschuldigde, maar ook aandacht voor het herstel van vertrouwen binnen het team wanneer je weer met elkaar verder wil na afronding van het proces.

 

Wordt u beschuldigd van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en wilt u weten wat uw rechten zijn, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op om uw specifieke situatie aan ons voor te leggen.

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »