Afbeelding

Door Coronacrisis nu ook NOW-3 regeling!


Het kabinet heeft de economie ondersteund met, onder meer, de NOW-1 (tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei 2020) en de NOW-2 (tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september 2020).

 

Met ingang van 1 oktober 2020 wordt de NOW wederom verlengd, ditmaal met drie keer drie maanden, tot en met 30 juni 2021. De NOW-3 bouwt voort op de eerdere tranches van de NOW-1 en NOW-2 en moet het voor bedrijven mogelijk maken om beter in te kunnen spelen op de nieuwe economische situatie. Was het bij NOW-1 nog zo dat men verwachtte dat de economie zich na een diep dal snel zou herstellen, thans wordt vermoed dat het economisch herstel wel eens veel tijd en inspanningen zou kunnen vergen. Achterliggende gedachte van de NOW-3 is dan ook, dat bedrijven die langdurig omzetverlies lijden de mogelijkheid moeten krijgen om te herstructureren.  

 

Belangrijkste wijzigingen

De NOW-3 kent drie tijdvakken:

- in het eerste tijdvak (1 oktober - 31 december 2020) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, en kan de loonsom met 10% dalen zonder verlies aan NOW-subsidie (de derde tranche). Aanvragen is mogelijk vanaf 16 november tot 13 december 2020;

- in het tweede tijdvak (1 januari - 31 maart 2021) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70% met een loonsomvrijstelling van 15% (de vierde tranche). Aanvragen is mogelijk vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021;

- in het derde tijdvak (1 april - 30 juni 2021) gaat het om maximaal 60% van de loonsom met een loonsomvrijstelling van 20%, de vijfde tranche. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in dit tijdvak worden verlaagd naar maximaal eenmaal het maximum dagloon (€ 4.845,-- per maand), in plaats van op twee maal het maximum dagloon (€ 9.691,-- per maand). Aanvragen is mogelijk vanaf 17 mei tot en met 13 juni 2021;

- in de NOW-3 worden de kortingen geschrapt die onder de NOW-1 en NOW-2 golden bij een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden.

Ten eerste vervalt in de NOW-3 de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging. Bij ontslag van 20 of meer werknemers in een werkgebied van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) blijven in de NOW-3 wel de gewone regels rondom collectief ontslag onverkort van kracht, waaronder de verplichting tot het raadplegen van de belanghebbende vakbonden en indien aanwezig, de Ondernemingsraad.

Ten tweede geldt in de NOW-3 niet meer dat (in de NOW-2) 100% en (in de NOW-3) 150% van het loon van de werknemer, die wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie.

- in de NOW-3 is er een nieuwe inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Nu de werkgelegenheid niet (helemaal) behouden kan blijven, is het belangrijk dat werkenden door de werkgever worden geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Deze inspanningsverplichting was er voor de werkgever niet in de NOW-1 en de NOW-2.

 

En verder

Het blijft - ook in de NOW-3 - verboden om bonussen, dividenden uit te keren en eigen aandelen in te kopen, waardoor kapitaal aan de onderneming wordt onttrokken.

 

Verder is belangrijk dat de reguliere ontslagbescherming (uiteraard) van toepassing blijft. De gewone regels van het ontslagrecht, waaronder de preventieve toets door UWV, blijven onverkort van toepassing. De werkgever blijft bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd.

 

Vragen?

Wilt u meer informatie over het aanvragen van NOW-3, of wilt u weten of uw bedrijf daarvoor in aanmerking komt? Neemt u gerust contact met ons op.

 

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »