Afbeelding

Coronacrisis geen invloed op aanvraag compensatie transitievergoeding


Veel werkgevers maken gebruik van Corona-maatregelen om hun financiële schade enigszins te compenseren. Daarbij moet niet vergeten worden dat werkgevers ook gecompenseerd kunnen worden door maatregelen die losstaan van de Coronacrisis. Denk aan de Wet compensatie transitievergoeding. Aanvragen kan per 1 april 2020 bij het UWV. 

  

Wet compensatie transitievergoeding (art. 7:673e BW)

Een werkgever die wegens beëindiging van een arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid door ontbinding, opzegging of met wederzijds goedvinden een transitievergoeding heeft betaald, wordt daarvoor gecompenseerd. Deze compensatie komt ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) en wordt verstrekt door het UWV. Tegenover de compensatie staat een verhoging van de Awf-premie, die ten laste komt van de werkgever. De compensatie is beperkt tot het bedrag aan transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt. 

 

Wet compensatie transitievergoeding leidt tot einde slapende arbeidsovereenkomst 

Met de Wet compensatie transitievergoeding is het einde van de slapende arbeidsovereenkomst ingeluid. Een slapende arbeidsovereenkomst is een dienstverband dat een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet heeft opgezegd, alhoewel hij daartoe wel bevoegd is, en waarbij hij de werknemer geen loon meer betaalt. Doordat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Werkgevers lieten deze slapende arbeidsovereenkomsten vaak voortbestaan omdat zij het onrechtvaardig vonden dat zij alsnog een transitievergoeding moesten betalen na een opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Zo hadden werkgevers immers voorafgaand aan die opzegging ook al vaak gedurende twee jaar het loon doorbetaald en kosten gemaakt gericht op de re-integratie van de werknemer.

 

In stand houden slapende arbeidsovereenkomst kan leiden tot slecht werkgeverschap

De Wet compensatie transitievergoeding beoogt aan deze bezwaren van de werkgevers tegemoet te komen en is daardoor van groot belang voor het antwoord op de vraag of het in stand houden van een slapende arbeidsovereenkomst kan leiden tot slecht werkgeverschap. Hoewel de rechtspraak daarover verdeeld was, heeft de Hoge Raad inmiddels geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap ex art. 7:611 BW is gehouden in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Daarbij geldt dat die vergoeding niet meer behoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding zou zijn verschuldigd bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen (ECLI:NL:HR:2019:1734). Op dit uitgangspunt moet een uitzondering worden aanvaard als - op grond van door de werkgever te stellen en zo nodig te bewijzen omstandigheden - de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer. Niet als gerechtvaardigd belang voor de werkgever geldt de omstandigheid dat de werknemer op het moment dat hij zijn beëindigingsvoorstel doet, de AOW-gerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt, waardoor hij geen recht meer zou hebben op een transitievergoeding (art. 7:673 lid 7 sub b BW).

 

Kortom

De Coronacrisis heeft geen invloed gehad op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Aanvragen is vanaf 1 april 2020 dus (nog steeds) mogelijk. Bij financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis is het juist van harte aan te bevelen deze aanvraag zo snel mogelijk te doen wanneer na 1 juli 2015 slapende arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd onder toekenning van een transitievergoeding aan de werknemer. Bent u werkgever en hebt u vragen over deze compensatieregeling, of bent u werknemer en hebt u een slapend dienstverband dat u wilt beëindigen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »